LoginΔημοσιεύσεις

Βιβλία

2009

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Σόνια Καφούση, Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου,Χρυσάνθη Σκουμπουρδή & Γιώργος Φεσάκης (επιμ.). Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, «Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές». Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα

2008

Σόνια Καφούση & Χρυσάνθη Σκουμπουρδή. Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα.

2006

Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ., Καπέλου, Α.,  Σταθοπούλου,  Χ., Χαβιάρης, Π. &  Κοκκαλίδης, Σ. Αλληλεπίδραση της μαθηματικής εκπαίδευσης με τη σχολική αποτυχία: Μια προσέγγιση Εκπαιδευτικής Μηχανικής στην περίπτωση του πολύ-νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου. Ρόδος. (Επιμέλεια έκδοσης :  Σ. Καφούση)

Περιοδικά

2011

Fesakis G., Sofroniou C., Mavroudi E., (2011), «Using internet for communicative learning activities in kindergarten: The case of the “Shapes planet”», Early Childhood Education Journal (ECEJ), 38(5), Springer Netherlands, pp.: 385-.

2010

Chaviaris, P. & Kafoussi, S. (2010). Developing students’ collaboration in a mathematics classroom through dramatic activities. International Electronic Journal of Mathematics Education, 5(2), 92-111

Kafoussi, S., Chaviaris, P. & Dekker, R. (2010). Factors that influence the development of students’ regulating activities as they collaborate in mathematics. International Journal for Mathematics in Education, vol. 2, 46-74

Moutsios-Rentzos, A., & Simpson, A. (2010). The thinking styles of university mathematics students. Acta Didactica Napocensia, 3(4), 1-10.

Skoumpourdi, C. (2010). The number line: an auxiliary means or an obstacle? International Journal for Mathematics Teaching and Learning (Electronic Journal)

Skoumpourdi, C. (2010). Kindergarten mathematics with ‘Pepe the Rabbit’: How kindergartners use auxiliary means to solve problems. European Early Childhood Education Research Journal 18(3), 149-157.

Φεσάκης Γ., Σωφρονίου Χ., (2010, υπό έκδοση), «Μαθησιακές δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω διαδικτύου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η περίπτωση του “Σχηματοπλανήτη”», στο περιοδικό ΘΕΜΑΤΑ Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Χ(Υ), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, pp.: xx-yy

Φεσάκης Γ., Καφούση Σ., Μαλισιόβα Ε., (2010, υπό έκδοση), «Οι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών στο πρόβλημα του αθροίσματος των δύο ζαριών με τη βοήθεια ενός μικρόκοσμου», στο περιοδικό Έρευνα στην Διδακτική των Μαθηματικών, X(Y), ΕΝΕΔΙΜ, pp.: xx-yy

Φεσάκης Γ., (2010, υπό έκδοση), «Πρόσβαση των Νηπίων σε ΤΠΕ εκτός σχολείου και σχετικές δραστηριότητες τους», στο περιοδικό ΘΕΜΑΤΑ Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, X(Y), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, pp. xx-yy

2009

Moutsios-Rentzos, A. (2009). Styles and strategies in exam-type questions. In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou & H. Sakonidis (Eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 145-152). Thessaloniki, Greece: PME.

Skoumpourdi, C. (2009). Designing a ‘modern’ abacus for early childhood mathematics. Teaching Mathematics and Computer Science 7(2), 187-199.

Skoumpourdi, C., Kafoussi, S. & Tatsis, K. (2009). Designing Probabilistic Tasks for kindergartners. Journal of Early Childhood Research 7(2), 153-172.

Skoumpourdi, C. & Sofikiti, D. (2009) Young children’s material manipulating strategies in division tasks. In Tzekaki, M., Kaldrimidou, M. & Sakonidis, H. (Eds.). Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 5, 137-144, Thessaloniki, Greece: PME.

Spyrou, P., Moutsios-Rentzos, A., & Triantafyllou, D. (2009). Teaching for the objectification of the Pythagorean Theorem. In L. Paditz & A. Rogerson (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference of the MEC21 Project (pp. 530-534). Dresden: MEC21.

Σόνια Καφούση, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή  & Κωνσταντίνος Τάτσης (2009). Αναλύοντας ένα σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών: η περίπτωση της Α΄ Δημοτικού. Ευκλείδης Γ’, 71, 42-62

Φεσάκης Γ., Κόνσολας Μ., Μαυρουδή Ελ., (2009), «Ποιοτικά χαρακτηριστικά προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης με χρήση διαδικτυακών συστημάτων, για τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης», στο περιοδικό ΘΕΜΑΤΑ Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 1(3), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, pp. 91-118

2008

Fessakis G., Dimitracopoulou A., Tatsis K., (2008), «Supporting “Learning by Design” Activities Using Group Blogs», Journal of Educational Technology and Society. Vol 11, Issue 4., 2008. pp.199-212

Tatsis, K., Kafoussi, S. & Skoumpourdi, C. (2008). Kindergarten Children Discussing the Fairness of Probabilistic Games: The Creation of a Primary Discursive Community. Early Childhood Education 36(3), 221-226.

2006

Moutsios-Rentzos, A., & Simpson, A. (2006). The undergraduate mathematics experience: A thinking styles perspective. Proceedings of the 3rd International Congress on the Teaching of Mathematics. Istanbul, Turkey: John Wiley & Sons.

Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Α., (2006).  «Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ΗΥ: Τεχνολογικές και Παιδαγωγικές προβολές», στο περιοδικό ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση, 7(3), pp. 279-304

2005

Fessakis G., Dimitracopoulou A., Komis V. (2005). «Improving databasedesign teaching in secondary education: Action research implementation for documentation of didactic requirements and strategies», Computers in Human Behavior Volume 21, Issue 2, Pages 159-194

Moutsios-Rentzos, A., & Simpson, A. (2005). The transition to postgraduate study in mathematics: a thinking styles perspective. In H. L. Chick & J. L. Vincent (Eds.), Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 329-336). Melbourne, Australia: PME.

Σόνια Καφούση (2005). Η εξέλιξη των ερευνητικών προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ευκλείδης Γ΄, 63, 16-30

2004

Fessakis G., Petrou A., Dimitracopoulou A., «Collaboration Activity Function: An interaction analysis’ tool for Computer Supported Collaborative Learning activities», In 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2004), August 30 – Sept 1, 2004, Joensuu, Finland

Petrou A., Fessakis G., Dimitracopoulou A., «Synchronous computer-mediated collaborative activities among collocated students: Conditions that make them valuable in every-day educational practice» KALEIDOSCOPE CSCL-SIG Symposium, 7-9, October 2004,  EPFL/CRAFT Lausanne, Switzerland

Sonia Kafoussi (2004). Can kindergarten children be successfully involved in probabilistic tasks? Statistics Education Research Journal, vol. 3(1), 29-39

2003

G. Fessakis, A. Dimitracopoulou, C. Halatsis, “Secondary education students database design difficulties and remedial teaching strategies.”, Second International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education (m-ICTE 2003), 3-6 December 2003, Badajoz, Spain.

Share

Pages